Algemene voorwaarden

(1)Definities

1. De onderneming: De onderneming de hoopkaap hierna genoemd de onderneming.

2. De ondernemer: De partij de eigenaar/manager van de hoopkaap hierna genoemd de ondernemer.

3. De Klant: De partij die een product afneemt bij de onderneming hierna genoemd de klant.

(2)Eigendom/licentie

2.1. Zolang de betaling van het geleverde product nog niet is ontvangen of niet volledig is blijft de licentie voor gebruik van de software van de ondernemer.

2.2. Het te maken product blijft altijd eigendom van de ondernemer maar de klant krijgt hier na betaling een eeuwig durende licentie op. De klant mag daarmee het eind product verkopen en verveelvoudigen in volledige vorm of in delen. Ook mag de klant het product verder bewerken/ontwikkelen. Deze licentie mag ook overgedragen worden aan derde partijen door de klant mits aan de zelfde voorwaarden voldaan worden. Alle eerder in dit artikel genoemde acties mag de klant onder eigen naam doen.

2.3. Als de klant niet kan betalen door faillissement blijft de product licentie van de onderneming.

2.4. De ondernemer hergebruikt alleen onderdelen van het te bouwen product en niet het hele product.

(3)Betaling

3.1. De klant dient een offerte binnen 14 dagen na ontvangst geaccepteerd te worden anders vervalt dit aanbod.

3.2 Ook mag een eventueel geaccepteerde offerte geweigerd worden door de ondernemer.

3.3 De klant dient de een factuur binnen 14 dagen na ontvangst te betalen

3.4 Indien de klant in gebreke blijft krijgt hij een herinnering om alsnog te voldoen aan de betaling. Binnen 1 week na ontvangen van deze herinnering.

3.5 Indien na deze herinnering nog niet is betaald en de klant niet bereikbaar is wordt het incasso bureau ingeschakeld. De extra kosten hiervoor worden bij de klant inrekening gebracht.

3.6 Van de bovenstaande kan worden afgeweken indien de klant en de ondernemer hier samen voor kiezen.

3.7 Als de factuur niet betaald wordt mag de ondernemer de eventuele domeinnaam/hosting in hechtenis nemen tot dat aan de factuur wordt voldaan.

3.8 Als de factuur niet betaal wordt en er een faillissement optreed vervalt de domein naam terug naar de ondernemer.

(4)Aansprakelijkheid

4.1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het onjuist gebruiken van het product.

4.2. Indien het product verder ontwikkeld word door 3de partijen is de ondernemer niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade.

4.3. Indien door de klant het product zelf verder ontwikkeld is de ondernemer niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade.

4.4. De aansprakelijkheid van de ondernemer vervalt uiterlijk 1 jaar na het opleveren van het product

4.5. De aansprakelijkheid reikt niet verder tot het bedrag van de aanschaf van het product.

4.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen zes (6) maanden na het ontstaan daarvan dit schriftelijk bij ondernemer meldt.

(5)Overdracht

5.1. De Klant is gerechtigd de opdracht met de rechten en plichten over te dragen aan een derde  partij mits hiervoor door de ondernemer toestemming voor wordt verleent. De ondernemer onthoud deze toestemming niet zonder gegronde reden.

(6)Bevoegde rechter en toepasselijk recht

6.1 Op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomsten tussen Partijen is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

6.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomsten zoals bedoeld in het vorige lid zullen in eerste aanleg aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Utrecht.

(7)Uitvoering

7.1 Opdrachtnemer start met de werkzaamheden wanneer de Overeenkomst door Partijen is ondertekend of anderszins schriftelijk bevestigd.

7.2 De klant zal alle gegevens die voor het uitvoeren van het werk noodzakelijk zijn verstrekken dit kunnen ftp gegeven zijn CMS inlog gegevens als eventueel andere informatie om aan de voor de  klant bestemde product te werken. Als de klant deze gegeven niet binnen een redelijke tijd levert en na een herinnering hieraan het toch nalaat deze gegeven te verstekken dan is de ondernemer bevoegd de overeenkomst buitenrechtelijk te ontbinden, onverminderd het recht om volledige betaling (inclusief rente en kosten) te vorderen volgens de betalingsvoorwaarden in de algemene voorwaarden.

7.3 De onderneming kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door klant gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatsverplichting. Onderneming zal de overeenkomst naar goed inzicht en beste vermogen uitvoeren.

7.4 Indien overeengekomen is dat de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan onderneming de uitvoering van de onderdelen uit een latere fase opschorten totdat de klant de resultaten van de voorafgaande fase heeft goedgekeurd en/of betaald.

(8)Slot bepalingen

8.1. De onderneming is niet verantwoordelijk voor claims betreffend intellectueel eigendomsrechten van derde betreft intellectueel eigendom verwerkt in het product voor de klant.

8.2. Al het fotografisch materiaal en teksten dienen aangeleverd te worden door de klant en de klant is verantwoordelijk voor het intellectueel eigendom voor deze werken.

8.3. De ondernemer is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden in werking vier weken na de bekendmaking of op een latere datum in de bekendmaking vermeld.

8.4. Alle door de onderneming verleende stukken of informatie aan de klant mogen alleen door de klant zelf gebruikt worden. en mogen niet openbaar gemaakt worden of verder verspreid worden in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van de onderneming.